image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Velikonoční jarmark (SDH-HS)
24
25 26 27 28 29 30 31
Velikonoční Zmrskání (SDH-HS)

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Velikonoční jarmark (SDH-HS)
24
25 26 27 28 29 30 31
Velikonoční Zmrskání (SDH-HS)
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Nařízení Státní veterinární správy (ptačí chřipka)

Nařízení Státní veterinární správy (ptačí chřipka)Vyvěšeno: 6. 2. 2024
Sejmuto: 21. 2. 2024

Č. j. SVS/2024/020506-E

 

 

Nařízení Státní veterinární správy


 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst- ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), j), l), m), n), o) a t),

 • 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, nařizuje tato

 

mimořádná veterinární opatření:

 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:

 

 

Čl. 1

 

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatře- ních ze dne 31. 1. 2024 vyhlásila zařízení v Chocni v k. ú. 651974 Choceň.

 

 

Čl. 2

 

Vymezení uzavřeného pásma

 • Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z ochranného pásma a pásma
 • Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 633933 Dvořisko, 638269 Hemže, 651974 Choceň, 790737 Kosořín, 687031 Loučky, 633941 Nořín, 790745 Zálší u Choc- ně a 791024 Zářecká Lhota.
 • Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 603236 Běstovice, 606421 Bohuňovice u Litomyšle, 748510 Bošín u Chocně, 609277 Brandýs nad Orlicí, 617491 Cerekvice nad Loučnou, 622567 České Heřmanice, 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří, 627861 Dobříkov, 630179 Dolní Sloupnice, 634328 Džbánov u Litomyšle, 634336 Džbánov u Vysokého Mýta, 775410

Gerhartice, 642118 Horky, 644129 Horní Sloupnice, 658189 Hrádek u Jehnědí, 648752 Hrušová,

653101 Chotěšiny, 790931 Janovičky u Zámrsku, 658197 Jehnědí, 775347 Kerhartice nad Orlicí, 668036 Koldín, 681580 Lhůta u Vysokého Mýta, 699837 Mostek nad Orlicí, 701645 Nasavrky u Chocně, 723894 Němčí, 717053 Oucmanice, 617504 Pekla, 721824 Plchovice, 721859 Plchůvky, 712141

Rviště, 627879 Rzy, 745367 Řetůvka, 712159 Říčky u Orlického Podhůří, 617512 Řídký, 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí, 748528 Skořenice, 749681 Slatina u Vysokého Mýta, 753165 Sruby, 758761 Sudislav nad Orlicí, 758906 Sudslava, 707601 Svatý Jiří, 767263 Tisová u Vysokého Mýta, 723908 Turov, 772437 Týnišťko, 773948 Újezd u Chocně, 776793 Vanice, 778630 Velká Skrovnice, 784231

Voděrady u Českých Heřmanic, 785164 Vraclav, 785211 Vračovice, 788228 Vysoké Mýto a 790958 Zámrsk.

 

Čl. 3

 

Opatření v uzavřeném pásmu

 • Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
 1. v ochranném pásmu provést soupis všech zařízení a chovů, v nichž je chována či držena drůbež (dále jen „chovaní ptáci“), s výjimkou domácností, které chovají v zájmovém chovu druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci. Soupis bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém zařízení či chovu (počet chovaných ptáků lze odhadnout) a musí být předán Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 9. 2. 2024 prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci- v2/#pasmo=CHOCEN-2024-KVSE-3KM.

 1. v pásmu dozoru provést soupis všech zařízení, v nichž jsou chovaní ptáci chováni pro účely pod- nikání. Soupis bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či zařízení (počet chovaných ptáků lze odhadnout) musí být předán Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 9. 2. 2024 prostřednictvím webového for- muláře na webových stránkách Státní veterinární správy:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci- v2/#pasmo=CHOCEN-2024-KVSE-10KM.

 1. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
 2. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;
 3. spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při pro- vádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.
 • Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
 1. držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do zařízení či chovu; není-li to proveditelné nebo slučitelné s po- žadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeni na některém jiném místě v témž zařízení či chovu tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných zařízení či chovů; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kon- taktů s volně žijícím ptactvem;
 2. provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do zařízení či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé ta- kové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 773 851 053, +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485;
 3. používat na vstupech a výstupech do a ze zařízení či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlu- mení nákazy;
 4. uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s cho- vanými ptáky nebo které vstupují do zařízení či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu ze zařízení či chovu;
 5. vést záznamy o všech osobách, které zařízení či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejím tlumením a zpřístupnit je Krajské veterinární správě

 

Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou chovaní ptáci chováni;

 1. v souladu s 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
 2. poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků v zařízení či chovu, a to nejpozději do 8. 2. 2024:
  1. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název),
  2. Adresa (sídlo) chovatele,
  3. Kontaktní osoba,
  4. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon),
  5. Adresa místa chovu ptáků,
  6. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora…),
  7. Počty drůbeže chované v zařízení či chovu dle kategorie:
   1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky),
   2. Vodní (husy, kachny),
 • Ostatní (pštros, pávi),
 1. Holubi,
 2. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní);
 1. umožnit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků.
 • V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
 1. přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
 2. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných ma- teriálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do zařízení či chov nebo je opouštějí;
 3. provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
  1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu,
  2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic, a
  3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;
 4. přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravo- vané mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nařízení (EU) 2020/687;
 5. provádět odběr vzorků v zařízeních či chovech v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj;
 6. používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
  1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úni- ku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;
  2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu

 

vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.

 

 

Čl. 4

 

Další opatření v uzavřeném pásmu

 • V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
 1. zákaz přemísťování, včetně nákupu, prodeje, darování apod. chovaných ptáků z a do zařízení či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;
 2. zákaz přemísťování vedlejších produktů živočišného původu z ptáků ze zařízení či chovů (kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí), tj. např. odvoz či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,
 3. zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu;
 4. zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků;
 5. zákaz přemísťování násadových vajec ze zařízení či chovů v uzavřeném pásmu;
 6. zákaz přemísťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu;
 7. zákaz přemísťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských pod- niků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nařízení (EU) 2020/687;
 8. zákaz přemísťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě ze zařízení, chovů či potravinářských podniků v uzavřeném pásmu.
  • Na základě žádosti o výjimku může Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnout za podmínek stanovených nařízení (EU) 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odstavci 1.

 

Čl. 5

 

Doba trvání opatření v uzavřeném pásmu

 • Opatření budou zrušena pro ochranné pásmo, pokud uplyne doba minimálně 21 dní od vydání tohoto nařízení a budou splněny další podmínky v souladu s článkem 39 nařízení (EU) 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňována v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.
 • Opatření budou zrušena pro pásmo dozoru, pokud uplyne doba minimálně 30 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a budou splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2020/687.

 

Čl. 4

 

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opa- tření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 1. 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou

 

 

 

Čl. 5

 

Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

 

Čl. 6

 

Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem one- mocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vod- ní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

 

Čl. 7

 

Společná a závěrečná ustanovení

 • Toto nařízení nabývá podle 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení ži- vota, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

 

 • Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa- dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

 • Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

 

V Pardubicích dne 31.01.2024

 

MVDr. Josef Boháč

ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj

podepsáno elektronicky

 
 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 02. 2024 16:54