image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Otevírací doba: každou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a v letním období i ve středu 16:00 až 18:00 hodin

Úvodem o tříděném sběru komunálního odpadu

Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo, je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpadu nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvalitu.
Čistota materiálu je hlavní faktor pro konečné zhodnocení suroviny. Velký podíl nežádoucích příměsí může znamenat i odmítnutí odběru ze strany zpracovatele ( za příměs lze v tomto případě považovat i surovinu uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná láhev v kontejneru na plast.
Systém tříděného sběru však musí být ucelený řetězec počínaje sběrem a končemateriálovým využitím odpadu. Bez odpovídajícího využití vytříděných složek odpadu ztrácí celý systém tříděného sběru svůj význam.
Systém tříděného sběru je v naší obci zaveden pro komodity sklo, papír a plast, při jejich sběru a odvozu obec spolupracuje se svozovou firmou LIKO SVITAVY a.s.. Významný článek v celém systému představuje sběrný dvůr, kde mohou občane odkládat veškeré vyprodukované odpady včetně složek spadajících do systému tříděného sběru s ohledem na to, že ne všechny sbírané komodity procházejí procesem dotřídění na třídící lince, závisí jejich kvalitativní parametry na odpovědnosti každého občana využívajícího systém tříděného sběru odpadu.

Zásady tříděného sběru

Hovoříme-li o tříděném sběru, popisujeme většinou situaci, kdy již nějaký odpad vznikl. Uvědomme si ale, že nejméně problémů je s odpadem, který vůbec nevznikne. Předcházení vzniku odpadu a omezení jejich produkce je jedna z povinností, kterou v podstatě nám všem ukládá zákon o odpadech. Svým způsobem se tedy každý z nás může do jisté míry zasloužit např. při nákupu zboží o naplnění tohoto požadavku. Znamená to nakupovat zboží balené do recyklovatelných materiálů (nejlépe papír nebo sklo ). Vyhýbat se nákupům “miniporcí” (marmelády, hořčice, mléčné výrobky, ...), v těchto případech navíc platíte víc za obal, než za samotný obsah. Z hlediska omezení produkce odpadu není rozhodně vhodné nakupovat zboží na jedno použití (zapalovače, kelímky, tácky...). Mnohé obaly nám mohou sloužit i po vypotřebování jejich obsahu ( sklenice na zavařování ...). Některé výrobky, např. oděvy, nábytek, hračky, spotřební předměty nemusíme považovat za odpad ihned po tom, co nám přestanou sloužit. Využijme možnosti charitativních darů, prodeje do bazarů a podob.

Třídění v domácnostech

Třídění odpadů je velmi snadné, dá se provozovat jak v garsonce v paneláku ve velkém městě, tak ve vícegeneračním domku na venkově Domácnosti v obci většinou disponují velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou apod. si mohou dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. Pokud se jeden z košů, nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného kontejneru nebo navštívit náš sběrný dvůr.
Je-li místa poskrovnu je možné použít třeba starou krabici od bot a do ní odkládat všechen využitelný odpad – sklenice, plastové lahve, papírové obaly. Jakmile se krabice naplní odneseme krabici ke kontejnerům nebo na sběrný dvůr a na místě roztřídíme do příslušných nádob.Záleží pouze na ochotě každého z nás.

Zásady správného třídění odpadů:

  1. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách !
  2. Odkládejte odpad jen do příslušných nádob!
    V opačném případě se pak i kvalitní materiál stává příměsí , zvyšujepracnost při dotřiďování a často komplikuje závěrečné zhodnocení materiálupředávaného k recyklaci.
  3. Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin, nebo chemikáliemi !
    komunální odpad vhozený do kontejneru s tříděným odpadem znehodnotí celý jeho obsah !!!
  4. Zmenšujte objem odpadu !
    Každý zbytečný přejezd při svozu kontejnerů má svůj nepříznivý dopad nanaše životní prostředí a doprava nesešlápnutých PET lahví je finančně velmi náročná.

Tříděný sběr a legislativa

Tříděný sběr vychází z požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č.477/2001 Sb., o obalech. Obec je dle zákona o odpadech považována za původce odpadu vznikajícího na území obce a majícího původ v činnosti fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Při provozování systému obce pro nakládání s komunálním odpadem je tedy sbírán a tříděn odpad, který je dále předáván k recyklaci. Vzhledem k tomu, že rámci odpadového systému obce se významnou měrou nakládá i s odpadem s obalů, jsou tímto způsobem naplňovány i požadavky zákona o obalech, t.j. zajištění zpětného odběru a recyklace odpadu z obalů.
Významnou úlohu v oblasti nakládání s odpady z obalů v současné době sehrává autorizovaná společnost EKO – KOM a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Ten, kdo uvádí obaly na trh, přispívá do systému EKO-KOMu stanovenou částku, která je rozdělována na základě vykázaného množství vytříděných komodit obcím provozujícím tříděný sběr odpadu. Tříděný sběr odpadu je velmi nákladná záležitost a tímto způsobem dochází k jeho zlevnění.
Zjednodušeně se tedy dá říci, že čím víc vytřídíme, tím víc dostane obec ze strany EKO-KOMu. Peníze takto získané lze použít na rozvíjení systému tříděného sběru ( nákup kontejnerů, úprava sběrných stanovišť a podob.).

Třídíme sklo

Pro tento účel jsou v naší obci rozmístěny kontejnery, vždy výhradně se spodním výsypem, opatřené vhozovými otvory.
Co patří do tříděného sběru SKLA: lahvové sklo a jiné duté skleněné nádoby, zavařovací sklenice, tabulové sklo.

Co nepatří do tříděného sběru SKLA: znečištěné láhve, porcelán a keramika, zrcadla, zářivky, žárovky, netříštivé sklo, sklo s výstuží, drátosklo, láhve s kovovými kroužky a víčky.

Třídíme papír

V naší obci je papír sbírán v rámci provozu sběrného dvoru. Papír je materiál velmi citlivý na přítomnost nežádoucích příměsí v kontejneru. Příměsi představují velký problém, ale většinou je znehodnocen i vlastní tříděný papírový materiál.( papír bývá zamaštěný, znečištěný, nelze jej papírensky zpracovat). Dbejte tedy prosím pokynů obsluhy sběrného dvoru a využívejte k odložení vždy kontejner určený k tomu účelu.

Co patří do tříděného sběru PAPÍRU: noviny, časopisy, prospekty, knihy, katalogy, dopisy, balící papír, kartony, vlnitá lepenka, krabice, papírové obaly od pracích prášků.

Co nepatří do tříděného sběru PAPÍRU: papírové obaly potažené umělou hmotou, zamaštěný papír nebo papír znečištěný barvami, kopírovací papír, alobalové fólie, asfaltové a dehtové papíry a lepenky, brusné papíry, napouštěné papíry papír-textilní dutinky lakované a tvrzené, vazby knih, celofán, lepící pásky, hygienický papír, pytle od krmiva, cementu apodob.

Třídíme plasty

V naší obci jsou plasty sbírány v rámci provozu sběrného dvoru, pro dočasné shromažďování plastů v domácnostech jsou určeny speciální žluté pytle, které jsou k dispozici na sběrném dvoře. (v této souvislosti je nutné připomenout, aby žluté pytle byly používány výhradně pro ukládání plastů, při ukládání iného druhu odpadu může dojít k záměně při nakládce a.plastový materiál je pak zbytečně kontaminován příměsemi. Největším problémem u sběru plastů je vedle čistoty špatné využívání kapacity sběrných nádob. PET lahve a jiné duté plastové obaly je nutné před vhozením do kontejneru, nebo před uložením do sběrového pytle sešlápnout.

Co patří do tříděného sběru PLASTŮ: plastové obaly, sáčky od mléka, plastové kelímky od jogurtů a ostatních mléčných výrobků (před uložením vypláchnout), PET lahve (před uložením sešlápnout, jinak zaberou hodně místa v kontejneru), plastové obaly od spotřebního zboží, hračky, plastikové květináče, podnosy, misky.
Pozn.: kontejnery pro ukládání plastů je možné využít i pro ukládání nápojových kartonů. (Tato poznámka se týká pouze měst, v obcích je zavádět samostatný sběr této komodity).
Co nepatří do tříděného sběru PLASTŮ: linolea, odpadové trubky z PVC (novodur), molitan, textilie z plastových materiálů, kabely, plastové tapety, videokazety, plasty z kovovými částicemi nebo zbytky písku, zeminy, skla, porcelánu, pytle od agrochemikálií, obalový materiál znečištěný organickými zbytky, olejem nebo barvou.

Co s nápojovým kartonem

Nápojový karton je obal hojně používaný při distribuci mléčných výrobků, džusů, vína apod..
Nápojové kartony je možné dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici.
V rámci tříděného sběru provozovaného v naší obci je možné nápojové kartony odevzdávat na sběrném dvoře.

Za kladný přístup k ochraně životního prostředí Vám děkuje obec Sloupnice.