image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Předběžný termín akce - Divadelní ples
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Životní prostředí

Životní prostředí

25. 2. 2022 Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

kotdot_600x300_px_2021_72_dpi_drb.jpg

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti.  

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti.

Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
 • souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou),
 • závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze Závazné objednávky musí být patrné, že do 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Pokud je žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů (zejména z Protokolu o uvedení do provozu) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné objednávky relevantní,
 • další doklady stanovené ve výzvě.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
 • kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
 *úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím    
   garantována pouze  v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla 
   vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022
Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií na SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz).

Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci.

Prokazování splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti

 1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat v následujících případech:
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
 • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.
 • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
 1. Výše příjmů domácnosti žadatele se musí prokazovat v těchto případech:
 • Domácnost je tvořena kromě osob uvedených v bodě 1 i dalšími osobami.
 • Domácnost je tvořena osobami neuvedenými v bodě 1.

V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:

 • Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
 • Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
 • Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytneme konzultace telefonické i formou e-mailu.

Telefonické konzultace poskytujeme v časech:

pondělí, středa 8 – 16 h

úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h

 

V případě zájmu o kotlíkovou dotaci vyplňte dotazník zde.

Pokud jste již zapsáni v seznamu předběžných zájemců prostřednictvím emailu nebo telefonu, dotazník nevyplňujte!

 

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340

Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644

Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 265

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

 

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

 

 

28.2.2022 – Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

 

PZKO pro zónu Severovýchod CZ05 byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro karcinogenní benzo(a) pyren v naší obci. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna majoritně z lokálních topenišť (zejména nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo).

 

Z tohoto důvodu PZKO stanovila naší obci opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť viz časový plán obce Sloupnice pro provádění opatření PZKO.

Časový plán obce Sloupnice. pro provádění opatření

Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05

dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 27. ledna 2021

(schváleno Radou obce Sloupnice  usnesením č.  325/22/R   dne  24.2. 2022)

 

I.          Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší.

 

Místní šetření, řešení stížností na obtěžování kouřem, spolupráce s ORP Litomyšl.

(Od 1.Q/2022, průběžně)

Místní šetření z vlastního podnětu – vizuální kontrola kouře z komínů.

Řešení stížností občanů na obtěžování kouřem a další ch podnětů občanů, evidence.

Podávání podnětů orgánu ochrany ovzduší ORP k řešení.

 

Finanční podpora

(Ihned po obdržení informací od kraje a MŽP)

Informování veřejnosti o dotačních programech kraje a státu (lokální tisk (Pelmel) , web obce,  přímé informace vytipovaným domácnostem).

 

 

II.        Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Osvětová činnost

(2022-2023 a dále dle potřeby)

 Témata osvětové činnosti:

·         Jak správně provozovat domácí zdroje vytápění.

·         Jaké je vhodné palivo (jaké je nevhodné, jaké je zakázané)

·         Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů

 

 

K osvětové činnosti bude využito:

lokální tisk (Pelmel), web obce, přímé informování vytipovaných domácností

 

 

 

Seznam použitých zkratek:

ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností

PZKO – program zlepšování kvality ovzduší

Soubory ke stažení:

 Časový plán zjednodušený vzor.docx

MZP_jak spravne topit_web_final.pdf